BEC / BRATISLAVA NOVA GODINA 2018
OPIS

BEČ- BRATISLAVA - DOČEK NOVE GODINE

 

 

 

29.12.2017. – 02.01.2018.

 

 

(4 dana/2 noćenja – autobusom)

 


PROGRAM PUTOVANJA:

1.dan(29.12) POLAZAK
Skup putnika na parkingu preko puta OTC"Buvljak" Blok 42, Novi Beograd u kasnim večernjim satima. Svracanje u Novi Sad kod Lokomotive po putnike i nastavak puta. Noćna vožnja preko Madjarske do Austrije sa usputnim zadržavanjima radi odmora.

2.dan(30.12.) BEČ
Dolazak u Beč u prepodnevnim časovima. Panoramsko razgledanje grada u pratnji vodiča: Hofburg, Parlament, Gradska kuca, Opera, Kertner strasse, Palata Belvedere. Organizovani fakultativni izlet u Šenbrun. Slobodno vreme za šetnju ovim prelepim gradom do polaska. Dolazak u Bratislavu u popodnevnim satima. Smeštaj grupe u hotel. Mogućnost odlaska u pivnicu na večeru uz degustaciju slovačkih piva i/ili odlazak u diskoteku na lud provod. Noćenje.

3.dan(31.12.) BRATISLAVA
Doručak. Panoramsko razgledanje grada, brdo Slavin, Glavni Trg, Pozoriste, Katedrala Sv. Martina, Mihaljska Kula, Palata Grasalković. Obilazak bratislavske tvrdjave, koja se uzdize nad starim delom grada, radi upoznavanja sa bogatom istorijom ovog lepog grada iznad  Dunava. Slobodno vreme i  priprema za novogodišnje veče. Uveče odlazak u centar grada koji nudi neponovljiv provod na trgu sa vatrometom ili mogućnost novogodišnjeg dočeka u jednoj od najboljih diskoteka u  gradu, uz nezaboravan provod do jutra. Za one koji bi docekali Novu godinu u Becu uz neverovatan tradicionalni vatromet organizovan je fakultativni izlet ( povratak iz Beca je oko 02.00). Noćenje.

4.dan(01.01.) BRATISLAVA
Doručak. Pakovanje stvari. Slobodno vreme do polaska. Mogucnost fakultativnog odlaska u Bec. Polazak iz Beca. Dolazak u Bratislavi po putnike koji nisu isli na izlet i nastavak puta ka Beogradu. Nocna voznja kroz Madjarsku sa usputnim zadrzavanjima.

5. dan (02.01) BEOGRAD-Dolazak u Beograd u prepodnevnim satima.

 

 CENA (Hotel PLUS u Bratislavi u 1/2, 1/3 sobama): 99 eur

  CENA HOTEL PLUS ( 2+2, 2+3, 3+3 DUPLEX SOBE (NA DVE ZASEBNE SOBE JEDNO KUPATILO) : 89E

Cena uz Party karticu i online rezervacije kao i za uplate u celosti  je 79 eur. u duplex sobama ili 89 eur. u 1/2 sobama 

ONLINE REZERVACIJE

- plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Banke Intesa na dan uplate-


CENOVNIK 2017

DOPLATE:
·    Doplata za 1/1 sobu je 45e.
ARANŽMAN OBUHVATA :

 • Prevoz konfornim turističkim autobusom,

 • smeštaj na bazi 2 noćenja sa doručkom u hotelu PLUS  2* (www.hotelplus.sk u  1/2,1/3, 2+2, 2+3,3+3) sobama u Bratislavi ili slican u sirem centru grada,

 • usluga predstavnika agencije/vodiča,

 • troškove realizacije programa.

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • Fakultativne izlete,

 • obaveznu turisticku taksu 1,65e po noci, 3,3e ( 400,00 placa se u agenciji),
 • Doček nove godine u diskoteci 20 evra (paket za oba dana 30.12 i 31.12.) Prijave u agenciji.

 • Izlet u Senbrun sa ulaznicom (Imperial tura) 20 evra,

 • Odlazak na docek Nove godine u Bec 10 evra, Odlazak na celodnevni izlet u Bec 01.01. - 10 evra.

 • ulaznice za lokalitete i muzeje,

 • medjunarodno zdravstveno osiguranje 5 evra,

 • individualne troškove putnika

Rok za prijavljivanje i dostavljanje dokumentacije je 10.12.2017. ili do popune mesta.

Aranžman je rađen na bazi minimum 80 prijavljenih putnika.

NAČIN PLAĆANJA:
·    Gotovinsko plaćanje : 40% prilikom rezervacije,ostatak 20 dana pre početka aranžmana.
·    Plaćanje cekovima : mogućnost plaćanja u 3 rate do polaska.

Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju.

U slučaju promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, Organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.

NAPOMENA ZA HOTEL: Potpisivanjem Ugovora o putovanju stranka prihvata svaki hotel odgovarajuće kategorizacije i opisa navedenog u Programu putovanja. Organizator odmah po zvaničnoj potvrdi rezervacije od strane partnera( 5 dana pred put), obaveštava putnike o nazivu hotela putem sajta: www.partytravel.rs VIZE: 

- Svi putnici, državljani Srbije, koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljana sa prebivalištem na teritoriji Kosova,mogu putovati BEZ VIZA u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. Stari (plavi) pasoši prestali su da važe 31.12.2011. godine. Građani sa prebivalištem na teritoriji Kosova, vizu su dužni da pribave lično aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU
- Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. 
Organizator ne snosi odgovornost i nije dužan upoznati putnike državljane drugih država na uslove (vizne, carinske, zdravstvene i dr.) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već je obaveza stranog državljanina da se informiše kod nadležnog konzulata i da Putnik sam potrebne uslove i isprave obezbedi blagovremeno i uredno. 

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA: 

- Zvanična potvrda hotela u kom će biti obezbeđen smeštaj na bazi navedene usluge,dobija se najranije 2 dana pred polazak.U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. 
- Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.partytravel.rs
- U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine.
- Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
- Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA: 

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.OPŠTE NAPOMENE: 

Putnik je dužan proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme, mesto polaska i naziv hotela
Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije. 
Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće.
Organizator putovanja može promeniti ugovorenu cenu ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u cenama hotela,tarifama prevoznika,poremećaja i promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga.
Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta
Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi

Aranžman je rađen na bazi od minimum 80 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.


Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja.


Organizator putovanja je Turistička agencija „PARTY TRAVEL“- a, Licenca OTP 57/2016 izdata 09.03.2016. godine. 
ROK ZA OBAVEŠTAVANJE PUTNIKA O OTKAZU ARANŽMANA JE 5 DANA.

Uz ovaj program važe opšti uslovi organizatora putovanja TA „PARTY TRAVEL“, Cumiceva 2, Beograd