PANDORF- DAN DRZAVNOSTI I 8. MART
OPIS

        PANDORF IZLET -  (BEZ  NOĆENJA)

                                                                    POLASCI:  17.03.2017

PROGRAM  PUTOVANJA:

1.dan:  BEOGRAD Polazak u 22,00  h sa parking preko puta OTC na N. Beogradu, u 23 h N. Sadu kod Lokomotive. Noćna vožnja  kroz Srbiju i Madjarsku sa kraćim usputnim pauzama radi carinskih formalnosti i odmora putnika.

2. dan: PANDORF – BEČ  Dolazak u tržni centar Pandorf. Slobodno vreme za shopping  i šetnju. Putnici koji žele da ostanu u Pandorfu mogu to učiniti i sačekati naš autobus po povratku iz Beča koji će svratiti po njih u večernjim časovima. Fakultativni polazak za Beč oko 12 h. Panoramsko razgledanje grada uz pratnju vodiča: Schwarzenberg trg, dvorac  Belvedere, opera Hofburg, trg Marije Terezije, Parlament, Rathaus, Univerzitet… šetnja kroz pešačku zonu: Katedrala Sv. Ištvana, Stefansplatz, Kertnestrasse. MariaTereziaplatz. Slobodno vreme za kafu, Mozzart kugle, Saher tortu, setnju i šoping. Polazak iz Beča u vecernjim satima. Usputno svraćanje po putnike koji su ostali u Pandorfu. Nastavak puta za Srbiju. Noćna vožnja.

3.dan BEOGRAD - Dolazak u Beograd u prepodnevnim casovima. Kraj usluga.  

 CENA ARANZMANA -  30 E

CENA  ARANŽMANA ZA PUTNIKE SA  PARTY KARTICOM I ONLINE REZERVACIJE(UPLATE U CELOSTI) JE - 19 €

ONLINE REZERVACIJE

(Plaćanje se vrsi u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Credit Agricole banke na dan uplate)

 Broj racuna: 330-4015834-84  poziv na broj: datum putovanja

Primalac: Party Travel d.o.o , Beograd

Svrha uplate: Uplata aranzmana za Pandorf

CENOVNIK 2017

ARANŽMAN  OBUHVATA:        

  • Prevoz turističkim autobusom (klima/video, Tv) visoke turisticke klase na navedenoj relaciji,
  • Usluge licenciranog vodiča-pratioca  na putovanju,
  • Troškovi organizacije putovanja.

 

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

  • Troškove  međunarodnog zdravstvenog osiguranja -2 eura
  • Prevoz iz Pandorfa do Beca -5 eura
  • Prevoz od centra do Senbruna- 5 eura
  • Ostali individualni troškovi putnika

 

NAČIN PLAĆANJA:

  • Gotovinsko plaćanje : 40% prilikom rezervacije,ostatak 15 dana pre početka aranžmana.
  • Platne kartice: VISA, MAESTRO, MASTER, DINA.
  • Preko računa

 

* Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Organizator ne snosi odgovornost i nije dužan upoznati putnike državljane drugih država na uslove (vizne, carinske, zdravstvene i dr.) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već je obaveza stranog državljanina da se informiše kod nadležnog konzulata i da Putnik sam potrebne uslove i isprave obezbedi blagovremeno i uredno.

 

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA: Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

 

OPŠTE NAPOMENE: Putnik je dužan proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr.gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...) Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće. Organizator putovanja može promeniti ugovorenu cenu ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u cenama hotela, tarifama prevoznika, poremećaja i promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga. Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE) Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi

Aranžman je rađen na bazi od minimum 72 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika Organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja.

Organizator putovanja je Turistička agencija PARTY TRAVEL“. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja

 Cenovnik broj 1 od 02.01.2017