VENECIJA DOCEK NOVE GODINE 2 NOCENJA 2018
OPIS

VENECIJA - DOČEK NOVE GODINE

TERMIN:   30.12.2017.-  03.01.2018

2 nocenja /autobusom

PROGRAM  PUTOVANJA:

1. dan (Subota) 30.12.2017. BEOGRAD... Polazak autobusa u 17:00h sa parkinga OTC "Buvljak"(skup u 16.30.). Noćna vožnja kroz Hrvatsku i Sloveniju uz pauze za odmor,  obavljanje graničnih formalnosti i po potrebi grupe.

2. dan (Nedelja) 31.12.2017. ...TRST – LIDO DI JESOLO - VENECIJA  U prepodnevnim satima dolazak u  Trst, panoramsko razgledanje sa  pauzom za šoping. Nastavak puta do Lido di Jesola i smeštaj u hotel. Slobodno popodne a u večernjim časovima odlazak do Punta Sabbioni i vožnja brodićem do Venecije (uz doplatu). DOČEK NOVE GODINE U VENECIJI na trgu. U ranim jutarnjim satima povratak iz Venecije u Punta Sabbioni i Lido di Jesolo. Noćenje.

3. dan. (Ponedeljak) 01.01.2018. LIDO DI JESOLO – VERONA- VICENCA Doručak. U podnevnim satima fakultativni izlet za Veronu. Obilazak grada pešice i slobodno vreme za individualna razgledanja do polaska za Lido di Jesolo uz usputni obilazak Vićence. U večernjim satima povratak u Lido di Jesolo. Noćenje.

4. dan (Utorak) 02.01.2018. LIDO DI JESOLO - VENECIJA…  Doručak. Napuštanje hotela i polazak za Punta Sabioni. Vožnja brodom do Venecije (uz doplatu), obilazak grada i znamenitosti. Slobodno vreme do popodnevnih sati (tačno vreme polaska po dogovoru sa grupom) kada je planiran povratak u Punta Sabioni i polazak ka Srbiji. Noćna vožnja kroz Sloveniju i Hrvatsku uz pauze za odmor i obavljanje graničnih formalnosti.

5. dan (Sreda) 03.01.2018. …BEOGRAD Dolazak u Beograd u jutarnjim satima u zavisnosti od zadrzavanja na granicnim prelazima.

 

 

CENA ARANŽMANA : 109 eura

za uplate do 10.11.2017 u celosti kao i online rezervacije cena aranzmana je 89 eura

                                                                   ONLINE REZERVACIJE

(Plaćanje se vrši po prodajnom kursu banke Intesa na dan uplate)


CENOVNIK 2017

U CENU JE URAČUNATO:

* Prevoz visokopodnim ili double decker autobusom turističke klase na navedenoj relaciji (klima; audio/video oprema)

* Smeštaj u dvokrevetnim sobama i dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem na bazi 2 noćenja sa doručkom (kontinentalni doručak) u hotelu 3* u širem centru Lido di Jesola ili okolini , u skladu sa lokalnom kategorizacijom. Tacno ime hotela putnici znaju 5 dana pred put.

* uslugu stručnog pratioca grupe tokom putovanja

* Organizacija i stručno vođstvo puta

U CENU NIJE URAČUNATO:

* Brodić za Veneciju 31.12.2017. 20 €

* Brodić za Veneciju 02.01.2018. 15 €

* Poseta Veroni (bez ulaznica) i Vićenci 25 €

PAKET IZLETA ZA AVANSNU PRIJAVI I UPLATU U AGENCIJI JE 50 E.

 

* Troškovi putnog osiguranja u iznosu od 5 € u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu banke Intesa na dan uplate

* Individualni troškovi putnika


DOPLATA ZA 1/1 SOBU: 50 eura

USLOVI PLAĆANJA:

• 40 % PRILIKOM REZERVACIJE, OSTATAK 20 DANA PRED PUT.
• PLATNE, KREDITNE KARTICE: VISA, MAESTRO, MASTER, DINA.

 Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja u smislu promene redosleda pojedinih sadržaja u programu u zavisnosti od objektivnih okolnosti. Organizator putovanja može povećati ugovorenu cenu ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u cenama hotela, tarifama prevoznika, poremećaja i promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga

NAPOMENA ZA HOTEL: Potpisivanjem Ugovora o putovanju stranka prihvata svaki hotel odgovarajuće kategorizacije i opisa navedenog u Programu putovanja. Organizator odmah po zvaničnoj potvrdi rezervacije od strane partnera( 5 dana pred put), obaveštava putnike o nazivu hotela putem sajta: www.partytravel.rs 

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA: 

- Zvanična potvrda hotela u kom će biti obezbeđen smeštaj na bazi navedene usluge,dobija se najranije 2 dana pred polazak.U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. 
- Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.partytravel.rs
- U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine.
- Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
- Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA: 

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

 OPŠTE NAPOMENE: 

Putnik je dužan proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme, mesto polaska i naziv hotela
Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije. 
Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće.
Organizator putovanja može promeniti ugovorenu cenu ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u cenama hotela,tarifama prevoznika,poremećaja i promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga.
Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta
Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi

Aranžman je rađen na bazi od minimum 60 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.


Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja.


Organizator putovanja je Turistička agencija „PARTY TRAVEL“- a, Licenca OTP 57/2016 izdata 09.03.2016. godine. 


Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja.